Back to Western Balkans programme

Exhibition: “Kino” Vladimir Miladinović opens in Prizren

Lumbardhi has the pleasure to present the exhibition “Kino” by artist Vladimir Miladinović opening on July 19 at 19:30

“Kino” is an exhibition commissioned by Lumbardhi Foundation in support to the process of building and interpreting the archive of Lumbardhi Cinema. The artist was invited to research and interact with the archive of Lumbardhi Cinema, bringing a multi-faceted narrative spanning five decades of the life of the institution. Applying his method of drawing reproductions of selected visuals and written archival materials which have been suppressed or marginalized into the collective memory of small communities, Miladinović shows moments and relationships from the daily life of an institution dedicated to the dissemination of values, norms and practices to masses through film.

Exhibition: “Kino” Vladimir Miladinović to be open on July 19th in Prizren
© Vladimir Miladinović

The project was developed and produced in partnership with Forum ZFD in Kosovo and Forum ZFD in Serbia with the support of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The research for this exhibition has been supported by the Foundation for Arts Initiatives.

Based in Belgrade, VLADIMIR MILADINOVIĆ has been working as an independent artist since 2007. Currently he is a resident at UAL Archives and Special Collections Centre researching Stanley Kubrick’s archive, and is a part of The VEM-Visual Embodied Methodologies network based within the King’s College in London. He graduated from the Faculty of Applied Arts in Belgrade and completed doctoral level courses in the department of Art and Media Theory at the University of Arts, Belgrade. Miladinović was a member of the Working Group “Four Faces of Omarska” an art/theory group that questions memorial production strategies. Miladinović’s main interests lie within the politics of remembering, media manipulation, and the creation and reinterpretation of history. While his work engages with war and post-war trauma; dealing not only with media, forensics, political and ethical identification and presentation of war crimes, they focus also on current transitional ideologies of denial and erasure. Questioning how media and institutions in the post-war societies create public space, consequently shaping collective memory, Miladinović utilizes art as a forum to create a counter-public sphere that raises questions about war, media propaganda, manipulation of narrative, historical responsibility and intellectual engagement. He was the laureate of the 53rd October Salon Award in Belgrade and won the award from “Vladimir Veličković” fund.

© Vladimir Miladinović

***

Izložba: “Kino”
Vladimira Miladinovića
19. juli - 11. avgust
Utorak - nedelja, 12:00-24:00

 

Fondacija Lumbardhi sa zadovoljstvom predstavlja izložbu „Kino” autora Vladimira Miladinovića, čije je svečano otvaranje zakazano za 19. juli u 19.30.

„Kino” je izložba nastala iz potrebe Fondacije Lumbardhi da podrži proces kreiranja i interpretacije arhiva istoimenog bioskopa. Umetnik je pozvan da istraži i promisli sadržaj arhiva, koji donosi višeslojan narativ o pet decenija postojanja institucije. Ova izložba se oslanja na autorovu standardnu crtačku praksu, putem koje se replikuju vizuelne pojavnosti različitih slikovnih i tekstualnih svedočanstava onih segmenata prošlosti koji su bili potisnuti ili marginalizovani u kolektivnom sećanju neke specifične lokalne zajednice. Miladinović donosi momente i odnose iz svakodnevice institucije posvećene širenju vrednosti, normi i praksi kroz medij filma.

Projekat je razvijan i realizovan u partnerstvu sa organizacijom forumZFD in Prištine i Beograda, a uz podršku nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Istraživanje za ovu izložbu podržala i Fondacija za umetničke inicijative.

VLADIMIR MILADINOVIC Živi i radi u Beogradu. Diplomirao je na fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu. Oktobarskog salona kao i glavne nagrade fonda za crtež “Vladimir Veličković”. Trenutno je na istraživačkoj rezidenciji u arhivi Stenlija Kjubrika na Univerzitetu umetnosti u Londonu i deo je VEM-Visual Embodied Methodologies mreže na King's koledžu u Londonu. Završio doktorske kurseve na interdisciplinarnim doktorskim studijama pri beogradskom univerzitetu Umetnosti, odsek za teoriju umetnosti i medija. Od 2007. godine ima status slobodnog umetnika. Bio je član umetničko-teorijske grupe „Četiri lica Omarske“ koja se bavi propitivanjem memorijalnih strategija na prostorima bivše Jugoslavije. Glavni fokus njegovog rada leži u polju preispitivanja politika sećanja, medijskih manipulacija i kreiranja i interpretacije istorijskih narativa. U svom radu se odnosi prema ratnoj i post-ratnoj traumi. Bavi se medijima, forenzikom, političkom i etičkom identifikacijom i odnosima prema ratnim zločinima, ali i savremenom tranzicionom ideologijom poricanja i brisanja. Svojim radom postavlja pitanja na koji način mediji i institucije u post-ratnim društvima kreiraju javnu sferu i kako utiču na stvaranje kolektivnog sećanja? Umetnost shvata kao forum kontra-javne sfere koja postavlja pitanja o ratu, medijskoj propagandi, manipulaciji narativa, istorijske odgovornosti i intelektualnog angažmana. Dobitnik je nagrade 53. Oktobarskog salona kao i glavne nagrade fonda za crtež “Vladimir Veličković”.

***

Ekspozita: “Kino”
Vladimir Miladinović
19 Korrik - 11 Gusht
E Martë - e Dielë, 12:00-24:00

Lumbardhi ka kënaqësinë të prezantojë ekspozitën "Kino" të artistit Vladimir Miladinović e cila do të hapet më 19 Korrik në orën 19:30.

"Kino" është një ekspozitë e komisionuar nga Fondacioni Lumbardhi në mbështetje të procesit të ndërtimit dhe interpretimit të arkivit të Kinemasë Lumbardhi. Artisti u ftua të hulumton dhe të ndërvepon me arkivin e kinemasë, duke sjellë një tregim të shumëdimensional që kaplon pesë dekada të jetës së institucionit. Duke zbatuar metodën e tij të riprodhimit të përzgjedhjeve nga materialet arkivore të shkruara dhe vizuale, të cilat janë shtypur ose margjinalizuar në kujtesën kolektive të komuniteteve të vogla, Miladinović shfaq momente dhe marrëdhënie nga jeta e përditshme e një institucioni të dedikuar për shpërndarjen e vlerave, normave dhe praktikave në masa të gjera përmes filmit.

Projekti u zhvillua dhe u prodhua në partneritet me Forumin ZFD në Kosovë dhe Forumin ZFD në Serbi me mbështetjen e Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ). Hulumtimi për këtë ekspozitë është mbështetur nga Foundation for Arts Initiatives.

I bazuar në Beograd, VLADIMIR MILADINOVIĆ punon si artist i pavarur që nga viti 2007. Ai aktualisht është rezident i Arkivit UAL dhe Qendrës së Koleksioneve Speciale si hulumtues i arkivit të Stanley Kubrick dhe është pjesë e rrjetit të Metodologjive Vizuale të Trupëzuara VEM me bazë në Kolegjin Kings në Londër. Ai diplomoi në Fakultetin e Arteve Aplikative në Beograd dhe përfundoi doktoraturën në Departamentin e Teorisë së Artit dhe Medias në Universitetin e Arteve të Beogradit. Miladinović ishte anëtar i grupit punues "Katër fytyra të Omarskës", një grup i artit / teorik që vë në pyetje strategjitë e prodhimit të memorialeve. Interesat kryesore të Miladinovićit qëndrojnë brenda politikës së kujtesës, manipulimit të medias dhe krijimit dhe riinterpretimit të historisë. Ndërsa puna e tij angazhohet me traumën e luftës dhe të pasluftës, që kanë të bëjnë jo vetëm me median, forenzikën, identifikimin politik dhe etik të prezantimit të krimeve të luftës, ato përqendrohen gjithashtu në ideologjitë aktuale të tranzicionit të mohimit dhe fshirjes. Duke pyetur se si mediat dhe institucionet në shoqëritë e pasluftës krijojnë hapësirë ​​publike, gjithnjë duke formuar kujtesën kolektive, Miladinović përdor artin si një forum për të krijuar një kundër-sferë publike që ngre pyetje rreth luftës, propagandës mediale, manipulimit të narrativës, përgjegjësisë historike dhe angazhimit intelektual. Ai ishte laureati në 53 vjetorin e çmimit të Salonit të Tetorit në Beograd dhe e fitoi çmimin nga fondi "Vladimir Veličković".

Back to Western Balkans programme